VICTORIA CHAPTER

STATE CHAPTER MEMBERS:

PRESIDENT

PREETI DAGA

aibcvicpres@aibc.org.au

0430 555 241

VICE PRESIDENT

NAISHADH GADANI

aibcvicvp1@aibc.org.au

0423 346 596

TREASURER

SAMEER MANDUSKAR

SECRETARIAT

KARISHMA SAREEN

aibcvic@aibc.org.au

0450 452 927

COMMITTEE MEMBERS

KUNAL BATAVIA

REET PHULWANI

MARIANNA SARRIS

MANJIT SINGH